Journal

______

KELLIE + DAVID

KELLIE + DAVID

January 16, 2015

STEPH + JOSH

STEPH + JOSH

January 16, 2015

VATHARY + LUKE

VATHARY + LUKE

January 16, 2015

HAYLEY + MITCHELL

HAYLEY + MITCHELL

January 16, 2015

SARAH + AJ

SARAH + AJ

January 16, 2015

AMANDA + CLIFF

AMANDA + CLIFF

January 16, 2015

BRONTE + JASON

BRONTE + JASON

January 11, 2015

LAUREN+ALEX

LAUREN+ALEX

January 11, 2015

SARAH + DAVE

SARAH + DAVE

January 11, 2015